A A A
SmodBIP

RODO

                                                      Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi , ul. Kopernika 2 , 89-500 Tuchola, e-mail: m.mikolajczak@tuchola.piwet.org ; nr tel. 52 336 30 75

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to:
Katarzyna Hypszer, adres e-mail: iod@tuchola.piwet.org
Z IODO można kontaktować się również za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. M. Kopernika 2, 89-500 Tuchola.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu lub adres e-mail celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji,
 wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO.

5. Pana/Pani dane są pozyskiwane:
 w ramach wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy;
 ze źródeł publicznie dostępnych;
 z rejestrów/wykazów prowadzonych w ramach realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 bezpośrednio od Pani/Pana w ramach komunikacji z pracownikami urzędu.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
 lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności i osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną, prawną, doradczą i techniczną na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 inne organy publiczne i instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa (m.in. Policja, ARiMR, Główny i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii).

7. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.

8. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych nie będzie wiązało się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

11. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić skuteczne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.
Nie podanie przez Pana/Panią danych osobowych w przypadku:
 gdy jest to wymogiem ustawowym, konsekwencją będzie brak możliwości realizacji sprawy.;
 gdy jest dobrowolne, to konsekwencją ich będzie utrudniony lub całkowity brak kontaktu w sprawach realizowanych w ustawowym zakresie.Opublikował: Andrzej Zająkała
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Michał Mikołajczak
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 437